SŁOŃ BENJAMIN

gatunek: familijny

produkcja: Niemcy, czas trwania: 91

DZIŚ | 15:30
SMAK PHO /premiera/

gatunek: dramat

produkcja: Polska; Niemcy, czas trwania: 84

DZIŚ | 18:00
COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ ZACZYNA /premiera/

gatunek: romans/dramat

produkcja: USA/Korea Płd., czas trwania: 110

DZIŚ | 20:00
MARONA.PSIA OPOWIEŚĆ

gatunek: animowany

produkcja: Francja/Rumunia/Belgia, czas trwania: 92

10.07.2020 | 15:30
TYLKO SPRAWIEDLIWOŚĆ

gatunek: akcja/przygoda/dramat

produkcja: USA, czas trwania: 137

10.07.2020 | 20:00
Aktualności
DKF: Kryminał kompletny - "Na noże" Riana Johnsona /25.06.2020/
10.06.2020
DKF: Kryminał kompletny -

DKF "Maciste" gorąco zaprasza na zaległe spotkanie (za 12 marca) w dniu 25 czerwca (czwartek) na godz. 19.00. Zobaczymy jeden z najlepszych kryminałów ostatnich lat, film "Na noże", twórcy m.in.…

Czytaj więcej >

Regulamin DKF

Regulamin DKF "MACISTE"

Zapoznaj się z nim przed wypełnieniem formularza

 

I. NAZWA, TEREN DZIAŁALNOŚCI I SIEDZIBA

§1

Klub nosi nazwę Dyskusyjnego Klubu Filmowego "Maciste" przy Miejskim Domu Kultury w Bochni i zwany jest w dalszej części Regulaminu "Klubem".

§2

Terenem działalności Klubu jest miasto Bochnia.

§3

Siedzibą Klubu jest miasto Bochnia.

§4

Klub jest członkiem Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych zwanej dalej "Federacją".

II. CHARAKTER, CELE I ŚRODKI DZIAŁALNOŚCI KLUBU

§5

Klub jest niekomercyjną organizacja społeczną, zrzeszającą miłośników sztuki filmowej, pragnących wspólnie realizować cele. Pełnienie stanowisk we władzach Klubu ma charakter honorowy i powoduje zakaz wchodzenia z nim w stosunek pracy.

§6

Celem Klubu jest:
a) rozszerzanie i pogłębianie wiadomości z zakresu sztuki filmowej,
b) umożliwianie członkom Klubu zapoznania się z najbardziej wartościowymi i interesującymi dziełami filmowymi
c) kształcenie umiejętności samodzielnej oceny oglądanych filmów
d) podnoszenie kultury filmowej - propagowanie i upowszechnianie filmów o wybitnych wartościach artystycznych.

§7

Do osiągnięcia powyższych celów Klub dąży poprzez:
a) systematyczne pokazy filmowe, w szczególności filmów o wysokich walorach artystycznych, poprzedzone wprowadzającą prelekcją i zakończone dyskusją
b) organizowanie odczytów i spotkań z naukowcami, twórcami i krytykami filmowymi
c) organizowanie ogólnie dostępnych imprez filmowych: przeglądów, wystaw, seminariów, samodzielnie lub wspólnie z zainteresowanymi instytucjami i organizacjami
d) inne formy działania ustalone przez Walne Zebranie lub Radę Klubu.

§8

Do realizacji celów Klubu, Rada Klubu może powołać sekcje skupiające członków na podstawie indywidualnych zainteresowań bądź wspólnoty środowiskowej.

III. CZŁONKOWIE KLUBU, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkiem Klubu może zostać każdy, kto ukończył 18 lat i pragnie realizować cele Klubu oraz zostać przyjęty w formie ustalonej przez Radę Klubu.

§10

Członek Klubu korzysta:
a) z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Klubu
b) z wszystkich urządzeń Klubu przeznaczonych dla członków
c) z prawa uczestnictwa we wszystkich imprezach Klubu na warunkach ustalonych przez Rade Klubu.

§11

Do obowiązków członka Klubu należy:
a) branie udziału w pracach i przedsięwzięciach Klubu, w szczególności przez systematyczne uczęszczanie na pokazy filmowe, prelekcje, dyskusje i inne formy realizacji celów Klubu
b) przestrzeganie regulaminu i stosowanie się do uchwał i zarządzeń władz Klubu
c) regularne opłacanie składek członkowskich.

§12

Utrata członkostwa następuje przez:
a) dobrowolne wystąpienie z Klubu
b) skreślenie lub wykluczenie.

§13

Członek występujący, skreślony z listy członków lub wykluczony z Klubu nie może żądać zwrotu wpłaconych składek i opłat karnetowych.

§14

Skreślić z listy członków może Rada Klubu w przypadku uchylania się od wypełniania obowiązków członka Klubu. Skreślony z listy członków ma prawo w terminie 7 dni od daty doręczenia decyzji Rady odwołać się do Walnego Zebrania. Odwołanie powinno być wniesione do Rady Klubu.

§15

Decyzja Walnego Zebrania przewidziana w § 14 zapada zwykłą większością głosów.

§16

Wykluczenie członka z Klubu może nastąpić:
a) w razie działalności na szkodę Klubu
b) w razie popełnienia czynu nieetycznego.

§17

O wykluczeniu członka orzeka Walne Zebranie. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne. § 14 stosuje się odpowiednio.

IV. WŁADZE KLUBU

§18

Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie
b) Rada Klubu
c) Komisja Rewizyjna.
Walne zebranie jest naczelną władzą Klubu, która ustala kierunek jego działalności.

§19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a) uchwalanie regulaminu Klubu i jego zmian
b) wybór Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej
c) udzielanie absolutorium Radzie Klubu za miniony okres jej działalności po wysłuchaniu sprawozdania Rady i Komisji Rewizyjnej
d) ustalanie wysokości składek członkowskich
e) ustalanie wytycznych dla Rady Klubu
f) decyzje w sprawie rozwiązania Klubu.

§20

Walne Zebranie jest zwoływane przez Radę Klubu co dwa lata, przy czym termin jego musi być podany do wiadomości najpóźniej na 14 dni przed zwołaniem.

§21

Rada Klubu zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy lub na żądanie co najmniej jednej trzeciej liczby członków.

§22

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej jednej drugiej liczby ogólnej członków, z wyjątkiem uchwał o zmianie regulaminu i rozwiązaniu Klubu, które wymagają większości (dwóch trzecich) ogólnej liczby członków.

§23

Praca Klubu kieruje Rada Klubu wybrana na okres dwóch lat przez Walne Zebranie, .

§24

Rada Klubu składa się z 3 członków, w tym jednego przedstawiciela MDK w Bochni, którzy wybierają spośród siebie prezesa, sekretarza i skarbnika. W razie powstania wakatu w składzie Rady przed upływem kadencji - Rada może uzupełnić swój skład, jednakże nie więcej niż o dwie osoby. Dalsze uzupełnianie Rady może nastąpić tylko na mocy uchwały Walnego Zebrania.

§25

Do kompetencji Rady Klubu należy:
a) kierowanie działalnością Klubu
b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania
c) przyjmowanie nowych członków i ich skreślanie
d) opracowywanie planu pracy i preliminarza budżetowego w ramach własnych funduszy Klubu
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu
f) rozstrzyganie sporów między członkami Klubu.

§26

Posiedzenie rady zwołuje prezes lub wiceprezes Klubu, który przewodniczy zebraniu Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§27

Klub reprezentuje na zewnątrz prezes lub wiceprezes Rady Klubu.
Rada może upoważnić innego członka Rady do reprezentowania Rady (Klubu) oraz udzielić pełnomocnictw do załatwiania czynności w imieniu Rady.

§28

Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Klubu podejmuje - w ramach posiadanych funduszów - łącznie prezes lub wiceprezes oraz skarbnik i sekretarz.

§29

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a) kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Klubu
b) składanie sprawozdań na Walnym Zebraniu i stawianie wniosków w sprawie udzielania absolutorium ustępującej Radzie Klubu
c) występowanie do Rady Klubu z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania w uzasadnionych przypadkach.

§30

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Klubu w zakresie gospodarki majątkowej i finansowej.

§31
Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie na dwa lata.

V. FUNDUSZE I MAJĄTEK KLUBU

§32

Majątek Klubu składa się z:
a) wpisowego i składek członkowskich
b) ofiar, darowizn, zapisów, subwencji i dotacji
c) majątku ruchomego.

§33

Zakres wzajemnych zobowiązań pomiędzy Miejskim Domek Kultury w Bochni a Klubem reguluje odrębne porozumienie.